Ouderraad

Wie zitten er in de O.R.?

De ouderraad van “Op d’n Esch” bestaat uit een groep van negen mensen, die zich voor de school en de kinderen extra wil inzetten. Zij kunnen worden gekozen, als zij zich hebben opgegeven als nieuw lid. Ook bij de ouderraad is er een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
 

Samenstelling ouderraad

voorzitter          :        Robert Weerkamp/Jolanda Kamps        
penningmeester  :    Ida van Londen
Leden :                      Bart Gussinklo
                                  Martijn Boeiink
                                  Regine Florijn  
          
Namens het personeel zitten Henk Klein Bruinink en Tamara Jurrisen in de  O.R.

E-mail: or@opdnesch.nl  

Wat doet de O.R.?

- ze onderhoudt contacten met de ouders van de kinderen, met de MR en met het team,
- ze beheert de ouderbijdrage en legt daarvoor schriftelijk verantwoording af,
- ze denkt mee met de organisatie van de school,
- ze regelt in overleg met het team de inkoop voor alle festiviteiten,
- ze helpt mee met het regelen van allerlei feesten,
- ze helpt mee met het regelen van schoolreisjes en schoolkampen,
- ze verzorgen de consumpties tijdens de avondvierdaagse,
- ze verrichten verder allerlei voorkomende werkzaamheden, indien
   nodig.      


Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een(vrijwillige) bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de uitstapjes, de sportdag en dergelijke niet doorgaan.
De hoogte van de bijdrage staat in de informatiekalender. Tevens ontvangt u aan het begin van elk schooljaar een formulier  waarop u kunt aangeven hoe u de ouderbijdrage dat schooljaar wilt betalen.