BAS

De openbare basisschool  “Op d’n Esch” is een gecertificeerde Bas school (bouwen aan een adaptieve school). Wij zien het vanuit onze slogan “samenwerkend naar zelfstandigheid” als belangrijkste taak om leerlingen productmatig, maar ook zeker procesmatig een goede basis mee te geven voor hun toekomst in onze maatschappij. We zijn steeds in ontwikkeling, passen nieuwe onderwijskundige ideeën toe en we hebben grote zorg voor alle kinderen. Door onderwijsvernieuwing willen wij de kwaliteit verbeteren.

Dit doen we vanuit de volgende, op onze school gehanteerde, ontwikkelingsvelden:
 

1. Structuur

Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten.

Vanuit een weekplanning dragen de leerkrachten bij aan een vakdoorbrekende, actieve leeromgeving voor leerlingen, waarbij de leerkracht grip houdt op het onderwijsaanbod.
 

2. Interactie

Onderwijs is een voortdurende interactie:

• tussen leerkrachten en de individuele leerling,

• tussen de leerkracht en een groep leerlingen/ klas

• tussen de leerkracht en ouders

Het gaat om de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de leerling; over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en over de sfeer in de groep.
 

3. Zelfstandige leerhouding

Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed zodra zij zich actief bezig houden met hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdbewustzijn en planning begeleiden leerlingen in het zelfstandig leren. Zelfstandig leren bereidt de leerlingen voor op het zelfgestuurd leren. Zo kunnen zij zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leerkracht.
 

4. Instructie

De instructies van de leerkrachten zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van het instructieproces op school van belang.
 

5. Samenwerkend leren

Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties.
 

6. Planningssyteem

Door het planningssysteem kan de school maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.
 

7.Teamleren

Het teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie. Een organisatie, die zich voortdurend ontwikkelt en daardoor het vermogen heeft om passend onderwijs aan te bieden.