Notulen MR

notulen MR vergadering van 15 februari 2018

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/notulen-vergadering-15-februari-2018.docx

 notulen MR vergadering van 15 januari 2018

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/notulen-vergadering-15-januari-2018.docx

notulen MR vergadering van 25 september 2017

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/notulen-vergadering-25-september-2017.pdf

notulen MR vergadering van 15 november 2017

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/notulen-vergadering-15-november-2017-1.docx

jaarverslag MR

 https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/jaarverslag-mr-2016-2017.docx