Eschbox

Binnen IKC Op d’n Esch is expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Om deze leerlingen beter te signaleren en te begeleiden is hiervoor beleid geschreven. Binnen dit beleid is afgesproken dat de school de term plusleerlingen gebruikt. Dit zijn leerlingen die ver boven gemiddeld scoren (CITO I+) en dus een duidelijke en herhaalde ontwikkelingsvoorsprong laten zien. Hierbinnen is ook aandacht voor mogelijke onder prestatie, wat deze groep leerlingen vaak laat zien.

Binnen het curriculum krijgt deze groep leerlingen extra uitdaging in de klas. Deze uitdaging wordt gegeven door te werken met compacten en verrijken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Kien, Rekentijgers, Leeskrakers en andere pluswerkboeken.