BAS onderwijs

BAS staat voor: Bouwen aan een Adaptieve School. Dit schoolontwikkelingsprogramma is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs en organisatie in de school.

BAS is teamgericht en brengt ontwikkelingen/vernieuwingen in de school, die nodig zijn om adaptief onderwijs te kunnen verzorgen en is gericht op duurzame veranderingen in de klas.

Uitgangspunten

In het BAS-onderwijs zijn de volgende principes uitgangspunt: 1. Het bieden van structuur aan kinderen d.m.v. een functionele inrichting van de school, de klas en het plein en voorspelbaar gedrag van de leerkracht. 2. Een pedagogische aanpak gericht op het gedrag van kinderen; d.m.v. het leren dragen van zelfverantwoordelijkheid door kinderen en een positieve communicatie. 3. Het vergroten van de zelfstandige leerhouding van kinderen; door het consequent hanteren van regels en afspraken en het werken met taaktijd en weektaken. 4. Het omgaan met verschillen; door het aanpassen van de manier van instructie geven (verschillende instructievormen, het werken met handelingswijzers, verlengde instructie of extra uitdaging). 5. Het samenwerkend leren, door aandacht te besteden aan sociale omgangsvormen, het leren helpen van elkaar, het werken in tweetallen en groepjes kinderen. Wij streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en respect

BAS op IKC Op d’n Esch

Sinds 2005 zijn we een gecertificeerde BAS-school. Vanaf dat moment werken wij aan een doordachte en effectieve wijze van adaptief onderwijs die past bij onze leerlingen. Werkwijzen en afspraken leggen we vast aan de hand van de BAS-bouwstenen in borgdocumenten. Deze evalueren we jaarlijks, om te zorgen voor een beredeneerd en actueel aanbod.

Visie

Binnen ons onderwijs houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament

(gedrag). Ons onderwijs richten wij zo in zodat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen op systematische wijze instructie geven, hulp bieden en emotioneel en sociaal laten ontwikkelen.

We vinden dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke behoeften goed in de gaten:

· Gezien worden, erbij willen horen, meetellen

· Zelfvertrouwen, iets kunnen, in jezelf geloven

· Verantwoordelijk en zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren.

Deze drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen in onze ogen succesvol leren. Wij laten de leerlingen ervaren dat ze erbij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter zelf kunnen.

Dat betekent dat we zorgen voor:

· Voldoende uitdaging;

· Ondersteuning op die momenten waarop daar behoefte aan is;

· Vertrouwen in kinderen

We proberen om de kinderen, gedurende hun schooltijd, een houding te laten ontwikkelen die zich kenmerkt door zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. Het hebben van een positief zelfbeeld, het niet bang zijn voor het maken van fouten en het durven nemen van initiatieven, draagt in onze ogen bij aan een gezonde en brede ontwikkeling. Daarom willen we de kinderen helpen hun sterke en zwakke kanten te leren kennen, laten we ze initiatieven nemen en keuzes maken, doen we regelmatig een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en spreken we ze aan op hun sociale verplichtinge