Overblijf

Voor de leerlingen die in de middagpauze niet naar huis kunnen of willen, bestaat de mogelijkheid om op school of aan "de Beukenlaan" over te blijven.
Kleuters die overblijven worden door een van de overblijfouders om 11.55 uur uit hun klas opgehaald en om 13.05 uur daar weer afgeleverd.
De kinderen dienen zelf hun eten mee te brengen. (GEEN SNOEP) De coördinator en overblijfouders zorgen voor thee en toezicht.

Bij slecht weer spelen de kinderen na het eten binnen: spelletjes, boeken, kleur- en tekenmateriaal en ander speelgoed is aanwezig in de overblijfruimte.

Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten: daarvoor is apart TSO-speelmateriaal.

Kinderen die overblijven moeten een ingevuld aanmeldingsformulier inleveren. Daarop staat o.a. vermeld of zij structureel overblijven. Kunnen zij echter een keer niet overblijven, dan dient dit ’s morgens tussen 8.00 uur en 9.00 uur telefonisch gemeld te worden bij de overblijfcoördinator (tel.nr 473856).
Ook leerlingen die onverwacht, incidenteel, een keer gebruik maken van de TSO, moeten ’s morgens tussen 8.00 uur en 9.00 uur aangemeld worden op tel.nr. 473856.
U kunt vanaf heden ook uw kind aan- dan wel afmelden voor de overblijf op het volgende mailadres: tso@opdnesch.nl

De kosten bedragen per leerling:

€ 150,00 voor een jaarkaart.
€ 16,00 voor een 10 – strippenkaart.

€   2,00 voor 1 x overblijven (incidenteel)
Het geld voor een jaarkaart kan gestort worden op rekeningnummer
NL11 INGB 0001 2937 05 t.n.v. overblijven Op d’n Esch met vermelding van de naam van het kind(eren)

 Een 10-strippenkaart en een dagkaart moeten contant betaald worden.