Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van "Op d’n Esch"

De MR bestaat uit de volgende leden:

Mike Seijger Voorzitter (oudergeleding)
Bianca Spee Lid (oudergeleding)
Niek Boevink Lid (oudergeleding)

 

Elly Noor Secretaris (personeelsgeleding)
Fiona Oude Tanke Lid (personeelsgeleding)
Nienke Sijm Lid (personeelsgeleding)

 

Waarom een MR?

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.


De stichting OPONOA heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur.
Voor de namen van onze vertegenwoordigers in de GMR zie de informatiekalender.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggen-schapsraad en GMR zijn tenzij anders vermeld openbaar.

E-mail: mr@opdnesch.nl  

De medezeggenschapsraad zendt op verzoek de notulen en een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag.