Plusklas

Binnen IKC Op d’n Esch is expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Om deze leerlingen beter te signaleren en te begeleiden is hiervoor beleid geschreven. Binnen dit beleid is afgesproken dat de school de term plusleerlingen gebruikt. Dit zijn leerlingen die ver boven gemiddeld scoren (CITO I+) en dus een duidelijke en herhaalde ontwikkelingsvoorsprong laten zien. Hierbinnen is ook aandacht voor mogelijke onder prestatie, wat deze groep leerlingen vaak laat zien.

Binnen het curriculum krijgt deze groep leerlingen extra uitdaging in de klas. Deze uitdaging wordt gegeven door te werken met compacten en verrijken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Kien, Rekentijgers, Leeskrakers en andere pluswerkboeken. Ook heeft de school vorm gegeven aan een plusgroep voor de boven- en onderbouw waarin gewerkt wordt aan lesstof buiten het curriculum.

De plusleerlingen van de onderbouw komen een keer per week een uur bij elkaar en werken projectmatig aan verschillende onderwerpen. De leerlingen van de bovenbouw komen een keer per week een hele middag bij elkaar. Deze leerlingen werken dan projectmatig aan onderwerpen en lesstof buiten het curriculum. Hierbij wordt gewerkt met het TASC-model met extra aandacht voor de executieve vaardigheden. Juist deze executieve vaardigheden zijn door het gebrek aan uitdaging vaak bij deze leerlingen niet of minder ontwikkeld.

 

Met de plusgroep hebben we afgelopen weken gewerkt met het thema China. De keuze voor dit thema kwam van de leerlingen zelf. Immers Chinees is een wereldtaal waar ze meer van af willen weten. Hiervoor hebben we ons verdiept in het land en de cultuur. Ook hebben we leren tellen tot 10 en deze cijfers in het Chinees geschreven. Het thema is geëindigd met een cursus Chinese kalligrafie.